Seneste budgetopfølgning viser store forventede merforbrug i 2024 på  særligt det specialiserede børneområde. Derfor har Økonomiudvalget mandag valgt at indføre en række tiltag, som skal give en hurtig økonomisk opbremsning.  

Den seneste budgetopfølgning viser en forventning om et betydeligt merforbrug i Faaborg Midtfyn Kommune med udgangen af 2024. De største økonomiske udfordringer kommer  som i 2023 fra antallet af børn, der har behov for anbringelser og eller specialskoler.  

Det forventede merforbrug for 2024 er aktuelt på 76,9 mio. kr. Når renter og finansiering  mv. fraregnes, er merforbruget samlet set på 56,1 mio. kroner.  

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

– Det er en dybt bekymrende situation. Det er derfor helt afgørende, at alle kommunens  områder står sammen og agerer endnu mere økonomisk forsvarligt i den virkelighed, vi  står i, siger borgmester Hans Stavnsager.  

Stavnsager er bekymret over det seneste alvorlige merforbrug

Derfor har Økonomiudvalget på dets møde mandag truffet en række beslutninger med det  formål at sikre en hurtig økonomisk opbremsning.  

Det drejer sig blandt andet om en kraftig opbremsning i forhold til nyansættelser,  kompetenceudvikling og eksterne konsulenter samt stop for deltagelse i eksterne  konferencer og seminarer. Derudover gennemgås hele anlægsbudgettet og måden at  styre kommunens likviditet på.  

Da en række af tiltagene har konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og  arbejdsmiljøforhold, har kommunens Hovedudvalg haft mulighed for at give anbefalinger  videre til politikerne forud for beslutningen.  

Flere børn og unge har brug for hjælp og støtte  

Som det også var tilfældet ved regnskabsafslutningen for regnskab 2023, er det særligt  det specialiserede børneområde, hvor udgifterne fortsat overstiger budgettet.  

– Det er særligt bekymrende, at en stor del af de øgede udgifter kan henføres til, at flere  børn og unge har brug for hjælp og støtte. Heldigvis har vi i signaturprojektet ”Børn og  unges mentale trivsel” allerede sat mange initiativer i gang, som på sigt kan hjælpe med at  vende udviklingen, siger borgmester Hans Stavnsager. 

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj, at merforbruget fra 2023 på det  specialiserede børneområde og plejehjemmene ikke skulle overføres til  2024. Dermed blev fagområdernes økonomi hjulpet med i alt 49,1 mio. kr., der ellers skulle  være håndteret i 2024-budgettet.  

Længere sagsbehandlingstider  

Med de nye tiltag er forventningen, at det er muligt at dæmme op for det forventede  merforbrug med så lille en konsekvens for kommunens borgere som muligt.  

– Men det er klart, at det vil kunne mærkes, at vi tager de her greb i brug. Det kan f.eks.  give længere sagsbehandlingstider og opgaver, som vi simpelthen ikke har bemanding til  at løse, siger Hans Stavnsager, der understreger, at det primære mål er at fastholde den  borgernære velfærd, selvom vi på nogle områder må bremse op her i 2024.  

– Vi er nødt til at se kritisk på budgetterne på tværs af organisationen. Det er en opgave, vi  allerede er i gang med, og som kommer til at kunne mærkes de kommende måneder,  siger han.