Arbejdet med regnskabet tyder på større udgifter til børn med særlige behov både på Socialområdet og i Opvækst og Læring end forventet. Dertil viser der sig et større hul i plejehjemmenes økonomi end hidtil kendt. Borgmester ønsker ekstern revision.

Der bliver i disse dage arbejdet med regnskabet for 2023, og det arbejde tyder desværre på, at Faaborg-Midtfyn Kommune kommer ud af 2023 med større udgifter på det specialiserede børneområde og på plejehjemmene end hidtil antaget. Det drejer sig om et forventet merforbrug på 24,8 mio. kr. på Socialområdet, 25 mio. kr. på Opvækst og Læring og 12,7 mio. kr. på Sundhed og Ældre, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Merforbruget på de berørte områder har ikke vist sig i fuldt omfang i de løbende budgetopfølgninger, og derfor har hverken direktion eller politikere kendt til det samlede merforbrug før ved regnskabsafslutningen.

– Det er utilfredsstillende, at vi skal frem til afslutningen af regnskab 2023, før vi som politikere får at vide, at budgetterne er overskredet på de her områder i det omfang som det er tilfældet. Der er noget i styringen og arbejdsgangene, der ikke fungerer godt nok, og derfor har jeg i samråd med kommunaldirektøren foreslået Økonomiudvalget, at vi får eksterne øjne på for at gennemgå arbejdsgange og styringsprocesser, så vi kan få klarlagt, hvor det er gået galt. Det giver sig selv, at vi som politikere har brug for retvisende rapporteringer, for at vi kan følge med i kommunens økonomi. Og det skal vi sikre, at vi får fremadrettet, siger borgmester Hans Stavnsager.

Samlet set forventes regnskabet for 2023 på driften for hele kommunen at ende med et mindreforbrug på ca. 31,3 mio. kr. Det mindreforbrug skal bl.a. ses i lyset af, at der er en del periodeforskudte projekter på tværs af fagområder, som betyder, at der flyttes budget fra 2023 til 2024.

Flere børn med særlige behov

Der har i 2023 har et været langt større behov på det specialiserede børneområde end ventet, som påvirker både Opvækst og Læring og Socialområdet med stigende udgifter til særligt specialskoler, undervisning på interne skoler, anbringelser på opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede opholdssteder, familiepleje og øgede udgifter til aflastning.

Dermed slutter Faaborg-Midtfyn Kommune sig til rækken af kommuner med udfordringer på socialområdet, som også får betydning for udgifterne til særligt specialskolerne.  Faaborg-Midtfyn Kommune kom ud af 2022 med et mindreforbrug på driftsregnskabet og med et socialområde i økonomisk god gænge. Det har desværre ændret sig i løbet af 2023.

På Socialområdet er der på det specialiserede børneområde et større behov, som betyder et forventet merforbrug på 24,8 mio. kr. Det er en forværring på 30,1 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetopfølgningen i september. Samlet svarer merforbruget til 4,7 pct. af det samlede budget på socialområdet.

På Opvækst- og Læringsområdet handler det særligt om øgede udgifter til specialskoler og undervisning på interne skoler til børn og unge med særlige behov. På hele Opvækst- og Læringsudvalgets område bidrager det til et samlet merforbrug på 25,0 mio. kr., hvilket betyder, at udgifterne er 15,4 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen i september.  Samlet svarer merforbruget til 3,2 pct. af det samlede budget på opvækst- og læring.

– Der er visiteret flere børn til ydelser, end vi havde forudset i budgettet. Det er en bekymrende udvikling, at flere børn har brug for hjælp. Ikke desto mindre er det af afgørende betydning, at børnene får den hjælp, de har brug for. Derfor må vi nu trække i arbejdstøjet og få lagt en plan for, hvordan vi får skabt holdbare løsninger på de udfordringer, der er opstået, så budgetterne holder, og børnene får den støtte, de har behov for, siger borgmester Hans Stavnsager.

Det arbejde kommer til at foregå både i fagområder og fagudvalg i den kommende tid.

Større merforbrug på plejehjemmene

Det forventede regnskab 2023 for Sundhed- og Ældreudvalget står til et merforbrug på 12,7 mio. kroner. Det er en forværring på 5 mio. kr. ift. sidste budgetopfølgning og dermed en overraskelse. Samlet svarer merforbruget til 1,6 pct. af det samlede budget hos Sundhed og Ældre.

Den dårlige økonomi på plejehjemmene har der været arbejdet med i efteråret, og styringen på plejehjemmene er styrket med klare arbejdsgange, og dermed er der orden på området fremadrettet. Derudover har politikerne øremærket tre mio. kr. årligt til plejehjemsområdet i 2024, 2025 og 2026 af de 17 mio. kr., som Faaborg-Midtfyn Kommune fik i kompensation for de fejlagtige ejendomsvurderinger.

Hvad sker der nu?

Lige nu arbejder forvaltningen med konkrete forslag til politikerne om håndtering af det forventede merforbrug i regnskabet for 2023 på de tre områder. Det indebærer, at forvaltningen kommer til at se på de mindreforbrug, der er forskellige steder i organisationen samt mulige omprioriteringer– men ikke besparelser som følge af resultatet af regnskab 2023.

Kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen har besluttet, at politikerne allerede fra nu får månedsvise rapporteringer i stedet for kvartalsvise for at være opdaterede på den økonomiske udvikling.

Da en betydelig del af merforbruget i 2023 skyldes visitationer til ydelser, som fortsætter i de kommende år, skal der tages stilling til, hvordan de øgede udgifter håndteres i budget 2024.

Den opgave bliver placeret hos fagområder og fagudvalg.

Det færdige regnskab forventes at blive præsenteret for Økonomiudvalget i begyndelsen af april.