Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen / Privat

Siden 2015 har historisk interesserede ildsjæle arbejdet frem mod en tilbageførsel af det sidste markhus på Horneland. Markhuset repræsenterer en værdifuld kulturarv fra en væsentlig periode i jordbruget, og nu kan besøgende læse om historien bag markhusene samt nyde frokosten i det tilbageførte, historiske madpakkehus ved Sinebjerg.

– Jeg kan tydeligt huske den dag, alle fondsmidler var i hus. Det var den 20. oktober 2020. Så var den grønne lampe tændt, og så kunne vi komme i gang med at føre markhuset tilbage til oprindelig stand. Det var en god mail at få, siger Niels Erik Præstekær.

- Annonce -
Faaborg Bilpleje - Læs mere her

En historisk bygning
Niels Erik er født i 1949, og det efterhånden forfaldne markhus, der nu pludseligt kunne se frem mod bedre tider, har spillet en stor rolle i Niels Eriks opvækst på Sinebjerg.

– Da jeg var barn, var der ingen børnehave eller SFO. Man levede med i tilværelsen i landbruget, og det betød, at vi havde et andet forhold til hinanden, når jeg fulgte med karlene ud i marken, eller min far eller oftest min morfar. Det var spændende med markhuset, der lå lidt af vejen, for der stod maskinerne, fortæller Niels Erik Præstekær.

Men markhusene spillede også en stor rolle i landbruget.

Omkring år 1800 betød de store landbo-reformer, at mange marker, enge og skove blev udstykket fra landsbyerne. Mange marker kom dermed til at ligge langt fra deres ejers gård, og der opstod et behov for små huse, hvor dyr og mennesker kunne spise, hvile og søge ly for dårligt vejr. Markhuse blev på den måde en vigtig del af bondekulturen, men de fleste er forvitret og forsvundet.

– Det er sjovt at tænke på, at for 200 år siden, der var det faktisk også et madpakkehus, hvor medarbejdere og heste kunne holde en pause, forklarer Niels Erik Præstekær.

Markhuset ved Sinebjergskov er ét af de ældste markhuse, der er tilbage i Danmark, og det repræsenterer, ud over gode barndomsminder for Niels Erik, et stykke vigtig, dansk kulturhistorie.

Derfor har en gruppe ildsjæle gennem de seneste otte år arbejdet frem mod det resultat, man i dag kan se på sinebjerg: Et markhus, der er ført tilbage til sit oprindelige udseende med stråtag, bindingsværk og flensborgsten.

De fryder sig over, at markhuset igen kan fungere som et lille hus på en mark, hvor alle er velkommen til at søge ly, spise og hvile.

En opfordring om bevaring af et stykke af historien
Det havde gennem mange år været tydeligt for Niels Erik, at markhuset var præget af tidens tand.

– Stråtaget røg af, allerede da jeg var barn. I 70’erne blev der bygget et stort stålhus til maskinerne, og markhuset stod tomt og forfaldt mere og mere.

En sommerdag i 2013 skete der noget skelsættende for markhusets historie. På marken ved siden af markhuset, stod halm, som skulle presses. På tilbagevejen tog chaufføren fra maskinstationen vejen forbi markhuset på sydsiden.

– Det var ikke godt, for den smalle passage, der var, gjorde, at han ramte markhuset og det meste af vestsiden blev revet ned. Efterfølgende blev huset stivet af, så det ikke faldt sammen, og nu var vi så der, hvor der skulle træffes et valg – nedrivning eller en meget omfattende renovering, forklarer Niels Erik Præstekær.

Herefter prikkede en god arbejdskollega, Finn Schaarup til Niels Erik med tanke på en tilbageførsel af markhuset, som det oprindeligt så ud.

– Vi fandt gamle billeder, og Finn lavede et flot skitseoplæg. Nu var tvivlen væk – jeg måtte i gang. Og da jeg nåede pensionsalderen i 2014, tænkte jeg, at nu ville jeg gøre noget ved det, forklarer Niels Erik Præstekær.

I 2015 opfordrede Horne Folkemindesamling også til, at en bevaring blev sat i værk. De kunne se, at der er registreret tolv markhuse omkring Horne Land, men alle på nær det ved Sinebjerg var forsvundet.

Folkemindesamlingen var bekymrede og skrev i deres opfordring:

“Vi er bekymrede for, at det sidste markhus på egnen forsvinder, en bygningsmæssig værdifuld kulturarv fra en væsentlig periode i jordbruget. Folkemindesamlingen vil gerne appellere til, at ejeren søger hjælp fra fonde m.m. til at gennemføre en omfattende renovering, så markhuset kan føres tilbage til oprindelig størrelse med egebindingsværk og stråtag.”

Men en istandsættelse er en dyr affære og for at søge fondsmidler til projektet, skulle markhuset være offentligt tilgængelig, og det var Niels Erik ikke klar til i første omgang, og idéen blev udskudt.

Da tanken havde bundfældet sig, stod det klart, at hvis der skulle fondmidler til financieringen, så kunne det ikke være et personligt projekt. Det skulle derimod være en forening, der søgte midlerne, og på kort tid lykkedes det at finde ildsjæle til en bestyrelse i foreningen Markhus Sinebjerg.

Foreningen mødte også velvilje fra Øhavsmuseet, hvor formand, Peter Thor Andersen, skrev i en støtteskrivelse for tilbageførslen, at det ville være af stor historisk værdi:

“Historien bag dette markhus er velbeskrevet, hvilket gør det velegnet til at belyse dette aspekt ved landbrugshistorien lokalt og mere generelt …
Perspektivet ved at vælge netop dette markhus til at beskrive dette aspekt ved landbrugshistorien er afgjort til stede, da det er lodsejerens ønske, at den private vej forbi huset kommer til at indgå i et stiforløb, der markedsføres i form af foldere, digitalt o.l. til glæde for cykelturister og lokale, herunder skoler.
Hermed kan der etableres en tur i vores smukke kulturlandskab, der kombinerer motion med oplevelsen af de bevarede kulturspor i landskabet. At denne vil blive populær, tvivler vi ikke på.”

Men vejen fra forfaldent markhus til en fuldstændig tilbageførsel har været lang, fortæller bestyrelsen i foreningen Markhus Sinebjerg.

Mange aktører i spil for tilbageførslen
Søren Lisby fra Geopark Det Sydfynske Øhav blev indsat som projektleder og søgte både tilladelser og fondsmidler til projektet.

Da den fulde finansiering var på plads i oktober 2020, gik selve tilbageførslen igang. Midt i april 2021 gik frivillige og medlemmer af foreningen i gang med nedtagning af det forfaldne, gamle markhus. Alle materialer, som kunne genanvendes, blev bevaret, bl.a flensborgsten og en del af bindingsværket på nordsiden.

Herefter arbejdede håndværkerne hurtigt, for allerede den 28. maj kunne de fejre rejsegilde.

Faaborg-Midtfyn Kommune købte arealet, og Niels Erik sørgede for, at en vejomlægning nord om markhuset blev gennemført.

Mange frivillige gik også til opgaven med ihærdig indsats, og bl.a. er størstedelen af udenomsarealerne udført af frivillige, der også har forvandlet savværkstræ til store solide borde og bænke, som besøgende kan benytte.

Den 12. september 2021 blev Sinebjerg Markhus så endeligt indviet som et nyt madpakkehus for offentligheden.

Niels Erik kan nu kigge tilbage på den store indsats med et smil om læben.

– Det er et hus, der er vigtigt for mig, men det fortæller også en stor part af landbrugets historie. Der er få tilbage, og vi skal bevare kulturhistorien. Godser bevares, men der er ikke bevaret meget fra den almene landbrugshistorie. Nu bevares det for eftertiden, og det er dejligt at vide, at det vil bestå fremover, siger Niels Erik Præstekær.

God modtagelse
Siden indvielsen har mange begejstrede besøgende lagt vejen forbi det flotte madpakkehus.

– Vi har fået masser af positive tilkendegivelser. Både ude i byen, men også gode kommentarer skrevet på google, mange synes, det er blevet flot, siger Niels Erik Præstekær.

Bestyrelsen har også været gode til at sprede nyheden om det nye udflugtsmål.

– Vi har fortalt om madpakkehuset til gud og hver mand. Alle, der ville høre om det, og også alle dem, der ikke ville, griner Susanne Tvedebrink, der er kasserer i foreningen.

Medlemmerne i foreningen skal nu drive og bevare madpakkehuset, og rigtigt mange har meldt sig ind og hjælper med deres frivillige kræfter.

Madpakkehuset bliver brugt til mange formål, lige fra møder til en frokost i det fri med madkurv, fortæller Leif Ottesen, der er sekretær i foreningen.

– Men stedet er for alle. Huset ligger fantastisk fint med udsigt over vandet og det hele, og vi håber, at folk tager derfra med mere viden om området. Der er også opsat QR-koder, så man kan komme ind på vores hjemmeside og læse mere, fortæller Leif Ottesen.

Det er ikke muligt at booke madpakkehuset, her hersker ‘først til mølle-princippet’, og det er ikke tilladt at overnatte i madpakkehuset eller anvende åben ild i området.

Læs mere på www.markhussinebjerg.dk