Tekst: Pernille Pedersen
Foto: Henrik Poulsen / privat

Til september lukker Faaborg kirke ned, mens et større renoveringsprojekt til 19 millioner skal sikre, at kirken kan bestå mange år ud i fremtiden. Samtidigt med, at hvælvinger og tagkonstruktioner sikres mod yderligere revnedannelser, får det indvendige kirkerum også et brush-up, så rummet fremstår mere moderne og tidssvarende. Bl.a. vil kirkegængere opleve mere lys og luft, færre bænkepladser og helt nyt café-område.

DET NYE HOSPITAL, TORSDAG D. 4. JUNI KLOKKEN 17:00:
Der er møde i menighedsrådets byggeudvalg, og bordet er overdækket med tidsplaner, skitser, oversigter og billeder. I dag deltager arkitekt Mette Vium Larsen, der er projektansvarligt for kirkerenoveringen. Hun forklarer om de overordnede etaper i projektet.

– Kirken er bygget ad flere omgange, og vægten af konstruktionen har fået taget og hvælvingerne til at slå revner. Så overordnet set skal vi stabilisere tagkonstruktionen og stoppe revnedannelsen. Herudover skal al tagværket sættes i stand, ligesom alle de tekniske installationer bliver opdateret, fortæller Mette Vium Larsen.

Selvom sikringen af tagkonstruktionen er langt den dyreste post i projektet, så vil de øvrige tiltag i kirken være dem, offentligheden vil bemærke mest. Projektet indebærer nemlig også en indvendig renovering.

Mødet i dag er bare ét i en lang række af forudgående møder, og der er mange flere møder i vente, inden kirken lukker ned den 1. september, og projektet går ind i selve byggefasen.

Ved bordet sidder også Erik Buch, der er tidligere formand for menighedsrådet og tovholder på hele byggeprocessen. Han har været engageret i projektet siden opstarten i foråret 2018.

– Vi har arbejdet ud fra ønsker fra både menighedsrådet og medarbejderne i kirken. Allerede i november 2018 havde vi det først oplæg færdigt, for projektet er bare kørt glat igennem alle myndighederne, forklarer Erik Buch.

Det er ellers ikke så få myndigheder, sådan et kulturelt kirkeprojekt må konsultere, før de endelige godkendelser er på plads. Byggeudvalget har således måttet gennem provstiet, stiftet, Nationalmuseet og sågar en kongelig bygningsinspektør, der alle kan have en mening om renovering af den gejstlige bygning.

FAABORG KIRKE, TORSDAG D. 4. JUNI KLOKKEN 18:00:
Forsamlingen er rykket fra Det nye hospital til selv kirkerummet. Mens børnekorets stemmer spreder en velkendt og opløftet stemning under de revnede hvælvinger, stimler arkitekt og byggeudvalg sammen til venstre for alteret. Netop her vil flere forandringer træde tydeligt frem, når kirkedørene atter åbnes den første søndag i advent 2021.

Lars Jonssen er provst i Faaborg provsti, sognepræst i Faaborg og medlem af menighedsrådet. Han forklarer om pladsen foran alteret.

– Alteret rykkes en meter frem, og på den måde vil der komme mere lys ind og altertavlen vil træde tydeligere frem. De to forreste bænke fjernes, lige som de yderste bænke i sideskibene fjernes og erstattes af mere fleksible stolerækker. Selve altertavlen bliver restaureret, og hele alterpartiet, prædikestolen og væggene får en overhaling, forklarer Lars Jonssen.

Ved den kalkede væg står arkitekten fordybet i samtale med flere medlemmer af byggeudvalget. Væggen er prydet af firkanter med forskellige toner af hvidt. Det er prøvefelter, forklarer hun. Forskellige felter med fx sandkalkning eller læskekalkning. Felter, der skal danne grundlag for udbudsopgaven.

At nykalke en kirke lyder måske som en simpel opgave, men der må man tro om igen. Under kalken kan man nemlig støde på gamle kirkeudsmykninger, og så skal udvalget umiddelbart sikre, at Kalkningstjenestens bevaringsafdeling tilkaldes og får mulighed for at undersøge sagen.

På vej tilbage mod våbenhuset drøftes den nye lyssætning. Eller belysningsprojekt, som de kalder det. Selvom belysningen udgør en mindre del af budgettet, så vil det være noget af det, som kirkegængerne vil lægge allermest mærke til, når de atter træder ind i Faaborg kirke.

Her vil medarbejderne få mulighed for at programmere forskellige lysscenarier, hvor kirken eksempelvis oplyses af lys, der er placeret højt oppe, og sammen med levende lys ved bænkerækkerne kan der skabes en hyggelig stemning, når der fx afholdes kyndelmisse, mens det er mørkt udenfor.

Ingen ombygning – kun visuelle og æstetiske justeringer
Bortset fra en omgang maling og kalkning i 1980, så er Faaborg kirke senest renoveret midt i 1800-tallet, hvor prædikestolen blev skiftet og indretningen blev ændret. Tagrenoveringen skal nu sikre, at kirken kan benyttes de næste 500 år, mens den indvendige overhaling skal sikre, at kirken følger med tiden og kan bruges til mange forskellige formål.

Thomas Patrick Ingemansen, der er nytiltrådt formand for menighedsrådet, er kendt som en driftig og nytænkende herre. Han vil gerne sikre, at kirken kan skabe rammen om andre tiltag end selve gudstjenesterne og de øvrige kirkelige ritualer. Således har han indtil videre åbnet kirken op for bl.a. rockkoncerter. Menighedsrådsformanden mener dog, at kirkens ånd og traditioner er båret med ind i det nye projekt.

– Jeg håber, folk vil sige, at “Gud, hvor er det her dog et fantastisk rum”. Vi har i dag et helt unikt kirkerum. Dette unikke kirkerum har vi også, når renoveringen er færdig, dog med et mere moderne touch og mere nutidig. Hele renoveringen vil bære præg af dyb respekt for vores 500 år gammel kirke. Vi skal værne omkring vores tro og traditioner, og især den dejlige kirke vi har, men derfor kan vi godt modernisere kirkerummet, så vi kan bruge kirkerummet til meget mere, end det vi bruger det til i dag. Vi moderniserer jo ikke på selve essensen af vores kirke, blot kirkerummet. Jeg håber derfor fortsat, at folk vil finde en indre ro, når de kommer i vores kirke, siger Thomas Patrick Ingemansen.

Praktiske foranstaltninger
Der vil fortsat blive afholdt gudstjenester på søn- og helligdage, som det sker dag. Dog vil disse gudstjenester foregå over i sognehuset “Det nye hospital”. Her vil mødesalen blive lavet om til noget, der ligner en kirke, og i stedet for kirkeorglet vil der blive brugt klaver, men det er også den største forskel, lover menighedsrådet. Personale m.v. er stadig det samme, og de vil forsøge at få sognehuset til at ligne en kirke så meget som muligt. Folk skal stadig føle de kommer til at være i kirken. Der kan dog være specielle gudstjenester, der vil blive afholdt fra Diernæs kirke.

De øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter, som mange kender dem i dag, vil der også være ændret lidt på. Der er fx indgået en aftale med Diernæs kirke om, at Faaborgs sognebørn må benytte deres kirke til begravelser og bisættelser. Menighedsformanden forklarer:

– Vi har derfor besluttet i menighedsrådet, at alle begravelser og bisættelser skal foregå derfra. Det samme gælder vores konfirmationer i foråret 2021. De vil ligeledes blive afholdt fra Diernæs kirke. Hvad angår de dåb, der måtte komme i vores renoveringsperiode, vil de som udgangspunkt blive afholdt på den pågældende søndag under gudstjenesten, ligesom vi kender det i dag. Har dåbsfamilien nogle særlige ønsker, vil man altid kunne kontakte vores kirkekontor og præster, for at aftale nærmere. Det samme gælder fx bryllupper. Her vil det være op til brudeparret og præsten at finde den løsning, der lige præcis passer til det enkelte brudepar, siger Thomas Patrick Ingemansen.

Menighedsrådet opfordrer dog alle til at orientere sig i kirkebladet “kirkenyt”, der udkommer hver måned i dette magasin, samt følge med på Facebook under siden @øhavskirkerne eller se på kirkens hjemmeside, der løbende vil være opdateret.

Konkrete tiltag

 • Tagkonstruktion stabiliseres med et wirespil mellem hvælvingerne
 • De tekniske installationer opgraderes (el + varme)
 • Altertavlen flyttes 1 meter frem
 • Yderste bænkerækker fjernes
 • Der bliver fleksible, flytbare stole til opsætning i de yderste rækker
 • Munkestolene, altertavlen og orgelet restaureres
 • Lyssætningen moderniseres
 • Alle overflader indvendigt kalkes
 • Gulvene istandsættes og det gamle mønster reetableres
 • Nyt farvevalg af inventar og paneler mm.
 • Nyt caféområde bagest i rummet
 • Nyt legehjørne

Tidsplan herfra

 • 6. JULI Menighedsrådet skal godkende det endelige udbudsmateriale
 • 3. AUGUST Udbudsmaterialet udsendes
 • 31. AUGUST Menighedsrådet godkender indstillingerne
 • 7. SEPTEMBER Projektets udførelse opstartes
 • SEPTEMBER 2020 – NOVEMBER 2021 Renovering!
 • 1. SØNDAG I ADVENT 2021 Faaborg kirke er nyrenoveret og åbner for gudstjenester mm.